Allergievereniging.nl - ANBI Gegevens

ANBI Gegevens!

ANBI-instellingen zijn op de site van de Belastingdienst op te zoeken.


Via ons verenigingsblad, het V.A.P.-blad, geven wij de leden de meeste informatie. Het blad verschijnt 4x per jaar en wordt toegestuurd aan alle leden, sponsors en donateurs.


ANBI Gegevens

Alemeen Nut Beogende Instelling

Vanwege nieuwe regelgeving is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling per 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens via internet te publiceren. De V.A.P. is officieel aangemerkt als een ANBI waardoor giften aan de V.A.P. fiscaal aftrekbaar zijn. Hieronder geeft de V.A.P. de door de overheid verplichte informatie weer.

ANBI-instellingen zijn op de site van de Belastingdienst op te zoeken.


Naam van de instelling

De officiële tenaamstelling is de "Vereniging van Allergie Patiënten", afgekort V.A.P., statutair gevestigd te Breda.


RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer van de V.A.P. is: 801916549. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 40284137.


Contactgegevens

Vereniging van Allergie Patiënten (V.A.P.)

Postbus 21

1949 ZG Wijk aan Zee

Telefoon: 06-11456100

Email: info@allergievereniging.nl

Bankrekeningnummer: NL97INGB0005521939


Doelstelling

De V.A.P. heeft ten doel:

· te fungeren als platform voor onderling contact tussen allergie-patiënten en geïnteresseerden;

· de belangenbehartiging voor allergiepatiënten in het algemeen en voor de leden in het bijzonder;

· het bevorderen en ondersteunen van optimaal allergologisch/immunologisch onderzoek;

· voorlichting geven in algemene zin;

· het leveren van een bijdrage aan de bevordering van ontwikkelingen op het medisch gebied van de allergologie/immunologie en aanverwante gebieden.

De V.A.P. tracht dit te bereiken door:

· het geven van interne en externe voorlichting in de meest brede zin;

· het bevorderen van publicaties op het gebied van de problematiek van de allergiepatiënt;

· het uitgeven van een verenigingsblad.


Het beleidsplan

Het beleidsplan is hier te vinden.


Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur is als volgt samengesteld:

· Voorzitter, vacant

· Penningmeester, Judy Staal

· Secretaris, Yola de Vries

· Algemeen bestuurslid, Monique Willems

· Algemeen bestuurslid, Fred Marijt


Het beloningsbeleid

Bestuurders van de V.A.P., zijn onbezoldigd en ontvangen dus geen beloning en ook geen standaard onkostenvergoeding. Ze hebben wel recht op vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten en een reiskostenvergoeding van € 0.30 per kilometer bij gebruik van eigen vervoer, of OV-vergoeding op basis van 2e klas tickets.


Financiële verantwoording

Het opstellen van de jaarrekening is uitbesteed aan administratiekantoor Schutte te Amstelveen.

De jaarrekening en de toelichting hierop worden elk jaar goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de V.A.P. en ter verantwoording ingestuurd naar het Ministerie van VWS.

De jaarrekening en verantwoording van 2012 is hier te vinden.

De jaarrekening en verantwoording van 2013 is hier te vinden.

De jaarrekening en verantwoording van 2014 is hier te vinden.

De jaarrekening en verantwoording van 2015 is hier te vinden.

De jaarrekening en verantwoording van 2016 is hier te vinden.


Activiteitenverslag

Het activiteitenverslag van 2015 is hier te vinden.

DEEL DEZE PAGINA!

Contactgegevens
Vereniging van Allergie Patiënten (V.A.P.)
Postbus 21
1949 ZG Wijk aan Zee


Mail & Telefoon
Email: info@allergievereniging.nl
Telefoon vanuit Nederland:
06-11456100
Telefoon vanuit Buitenland:
+ (31) 6-11456100


Bedankt voor het versturen!

VOLG ONS